Ikona portletu Základní informace

Geografické informační systémy (GIS) - jsou informační systémy, které pracují s prostorovými daty. Data jsou vztažená k určitému místu na zemském povrchu a jejich poloha je definovaná souřadnicemi. Součástí GIS nejsou jen data, ale také technické prostředky, programy, lidé a metody.

Geografická data jsou organizována v tzv.  vrstvách, např. silnice, lesy, vodstvo, sídla, atd. Tyto vrstvy můžeme různě zobrazovat, kombinovat a analyzovat.

Existují dva základní typy dat:

  • rastrová data - jsou spojitá data, složená z buněk (nejčastěji čtvercových) - pixelů, každá buňka má nějakou hodnotu (barvu, číslo), např. letecký snímek, ortofotomapa, digitální model terénu aj.
  • vektorová data - jsou data reprezentovaná geometrickými tvary - bod, linie, plocha

Každý prvek (bod, linie, plocha atd.) má také popisná data - atributy. Jsou to vlastnosti daného prvku např. u vrstvy silnice mohou být atributy: číslo silnice, třída, povrch apod., u vrstvy parcely: parcelní číslo, vlastník, list vlastnický atd.

Více se můžete dozvědět např. na Wikipedii nebo na přednáškách Ing. Karla Jehličky ze ZČU Úvod do geografických informačních systémů

Ikona portletu Související články

Webinář pro obce – přechod z JDTM ZK na novou DTM ZK

Dne 24. 6. 2021 se konal webinář pro obce Zlínského kraje, který se týkal stávající i budoucí digitální technické mapy Zlínského kraje. Cílem webináře bylo informovat obce o stavu projektu  Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji (DTM ČR ve ZK)  a způsobu řešení přechodného období ze stávající Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) na digitální technickou mapu ZK podle nové legislativy (zákon č. 47/2020 Sb.). Od 1. 7. 2023 je Zlínský kraj...

Digitální technická mapa ČR na startu

Ve  sbírce zákonů  47/2020 byl 26. 2. 2020 vyhlášen z ákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Digitální technická mapa bude tedy povinná pro celou Českou republiku. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský úřad v...

Vektorové katastrální mapy přístupné k přímému stahování

Od 1. 1. 2019 je katastrální mapa ve vektorové podobě přístupná k přímému stahování bez nutnosti registrace v e-shopu.

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů

Účelem dokumentu jsou jasná pravidla tvorby geodat a návazných dokumentů, která zajistí využitelnost dat v informačních systémech KÚZK a soulad dat se Směrnicí INSPIRE a souvisejícími dokumenty a s platnými technickými normami a standardy.   Důležité bude jeho užití při zadávání zakázek externím subjektům, což zaručí jasná pravidla nejen při definici zadání, ale i pro akceptační kontrolu výstupů. Nedílnou součástí geodat jsou metadata (informace o datech)....

Katastr nemovitostí

Základní pojmy v oblasti katastru nemovitostí.

DKM, KM-D, KMD a OMP-V

Jaký je rozdíl mezi DKM (digitální katastrální mapou), KM-D (katastrální mapou digitalizovanou), KMD (katastrální mapou digitalizovanou podle nového předpisu a OMP-V (orientační mapou parcel - vektorovou?

Zjednodušená evidence parcel a pozemkový katastr

Co to znamená, když je parcela vedená ve zjednodušené evidenci? Co je to pozemkový katastr?