Ikona portletu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů

Účelem dokumentu jsou jasná pravidla tvorby geodat a návazných dokumentů, která zajistí využitelnost dat v informačních systémech KÚZK a soulad dat se Směrnicí INSPIRE a souvisejícími dokumenty a s platnými technickými normami a standardy.
 

Důležité bude jeho užití při zadávání zakázek externím subjektům, což zaručí jasná pravidla nejen při definici zadání, ale i pro akceptační kontrolu výstupů.

Nedílnou součástí geodat jsou metadata (informace o datech). Metadata obsahují popis datové sady, informace o vzniku a kvalitě dat, jejich časový a prostorový rozsah, kontakty na osoby a organizace zodpovědné za tvorbu dat a metadat a další. Vytváření metadat je pro využitelnost vlastních geodat klíčovým bodem, metadata musí být součástí každé dodávky geodat. Metadata musí být v souladu se Směrnici INSPIRE (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství), která je zakotvena i v našem právním prostředí v zákoně 123/1998, Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů (formát pdf)

Ikona portletu Související články - návody

Nápověda - mapové aplikace

V přiloženém pdf dokumentu je nápověda k mapovým aplikacím.

Jak získat data katastrální mapy?

V současné době je volně dostupná katastrální mapa v několika formátech pro většinu území Zlínského kraje.

Prezentace ze seminářů a školení o RÚIAN

V souvisejících dokumentech jsou přiloženy tyto dokumenty: prezentace z úvodních školení pro obce a stavební úřady z roku 2012 , která se týkala editace v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI) prezentace ze semináře o novinkách v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a volebních okrscích , který se konal začátkem roku 2014 Více informací na...

Prezentace ze semináře Digitální mapa veřejné správy Zlínského kraje

Dne 26. 9. 2013 proběhl v budově Interhotelu Moskva v pořadí již třetí seminář v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“ - část Digitální mapa veřejné správy ZK.

Srovnávací sestavení parcel po obnově katastrálního operátu v Nahlížení do KN

Pokud známe pouze původní parcelní číslo a v nové digitální katastrální mapě nemůžeme parcelu najít, může nám pomoci srovnávací sestavení parcel po obnově katastrálního operátu v aplikaci Nahlížení do KN. Obnova katastrálního operátu se provádí novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav nebo přepracováním. Výsledkem je nová digitální katastrální mapa s mnoha změnami. Parcely mohou být přečíslovány, změní se výměra, vlastníci už nejsou vedeni ve zjednodušené evidenci.

Jak zobrazit data ÚKM ZK?

Obce Zlínského kraje, které mají smlouvu o využíti Účelové katastrální mapy Zlínského kraje, dostávají 2x ročně data ÚKM ZK ve dvou formátech SHP a DGN. Jak zobrazit tato data na počítači?