Ikona portletu Související články

Zpět na celou stránku
« Zpět

Zjednodušená evidence parcel a pozemkový katastr

Zjednodušená evidence parcel

obsahuje zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují (nejsou znatelné) a byly sloučeny do větších půdních celků. Do doby jejich zobrazení v katastrální mapě se evidují zjednodušeným způsobem s využitím grafické i písemné dokumentace dřívějších pozemkových evidencí: bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení, popř. evidence nemovitostí. Údaje zjednodušené evidence parcel jsou součástí katastru nemovitostí. Zjednodušená evidence parcel zaniká obnovou katastrálního operátu novým mapováním nebo obnovou provedenou na podkladě pozemkových úprav.
(Ing. Bohuslav Kuba, Týdeník Veřejná správa).
  
To znamená, že v katastrální mapě jsou parcely, které nejsou zapsány na listu vlastnictví. Hranice parcel se dohledávají v mapách pozemkového katastru a vlastníci v písemné dokumentaci dřívějších pozemkových evidencí na příslušném katastrálním pracovišti. Popisné informace lze také najít v aplikacích Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN. Popisné informace nejsou provázané s mapou, takže vyhledanou parcelu ve zjednodušené evidenci nelze zobrazit v mapě.


Pozemkový katastr

je geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků v bývalé Československé republice, vyhotovené podle zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) a vládního nařízení č. 64/1930; sloužil jako podklad pro vyměřování veřejných daní, pro zakládání, obnovování nebo doplňování veřejných knih a jejich map, pro zabezpečení držby, pro převody nemovitostí; vedl se od roku 1931 do roku 1956, ale v letech 1938 - 1956 již jeho vedení nebylo zcela spolehlivé. (Zdroj: Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí)
 
 
Parcely ve zjednodušené evidenci
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.