Ikona portletu Základní informace

Geografické informační systémy (GIS) - jsou informační systémy, které pracují s prostorovými daty. Data jsou vztažená k určitému místu na zemském povrchu a jejich poloha je definovaná souřadnicemi. Součástí GIS nejsou jen data, ale také technické prostředky, programy, lidé a metody.

Geografická data jsou organizována v tzv.  vrstvách, např. silnice, lesy, vodstvo, sídla, atd. Tyto vrstvy můžeme různě zobrazovat, kombinovat a analyzovat.

Existují dva základní typy dat:

  • rastrová data - jsou spojitá data, složená z buněk (nejčastěji čtvercových) - pixelů, každá buňka má nějakou hodnotu (barvu, číslo), např. letecký snímek, ortofotomapa, digitální model terénu aj.
  • vektorová data - jsou data reprezentovaná geometrickými tvary - bod, linie, plocha

Každý prvek (bod, linie, plocha atd.) má také popisná data - atributy. Jsou to vlastnosti daného prvku např. u vrstvy silnice mohou být atributy: číslo silnice, třída, povrch apod., u vrstvy parcely: parcelní číslo, vlastník, list vlastnický atd.

Více se můžete dozvědět např. na Wikipedii nebo na přednáškách Ing. Karla Jehličky ze ZČU Úvod do geografických informačních systémů

Ikona portletu Související články

DKM, KM-D, KMD a OMP-V

DKM - digitální katastrální mapa

  • je spojitá a bezešvá mapa v souřadnicovém systému S-JTSK, vzniklá převážně obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000, má vyšší kvalitu, danou daleko vyšší přesností (kvalitou) bodů.

KM-D - katastrální mapa digitalizovaná

  • vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, má nižší přesnost bodů.

KMD – katastrální mapa digitalizovaná

  • je vytvářena podle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby. Probíhá zaměření identických bodů v JTSK, transformace rastrů na identické body a zaměření skutečného stavu a vyrovnání katastrálních hranic. Vzniká od roku 2009 do roku 2015 nad mapami v měřítku 1:2880.

Orientační mapa parcel - vektorová (účelová katastrální mapa)

  • vektorový obraz katastrální mapy vedené na plastové fólii v souřadnicovém systému S-JTSK. Zahrnuje katastrální území, kde zatím není DKM, KMD ani KM-D. Jejím účelem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D souvislé vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy, které bude referenčním mapovým podkladem.

Informace o typu katastrální mapy v jednotlivých katastrálních územích jsou na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.