Ikona portletu Základní informace

Geografické informační systémy (GIS) - jsou informační systémy, které pracují s prostorovými daty. Data jsou vztažená k určitému místu na zemském povrchu a jejich poloha je definovaná souřadnicemi. Součástí GIS nejsou jen data, ale také technické prostředky, programy, lidé a metody.

Geografická data jsou organizována v tzv.  vrstvách, např. silnice, lesy, vodstvo, sídla, atd. Tyto vrstvy můžeme různě zobrazovat, kombinovat a analyzovat.

Existují dva základní typy dat:

  • rastrová data - jsou spojitá data, složená z buněk (nejčastěji čtvercových) - pixelů, každá buňka má nějakou hodnotu (barvu, číslo), např. letecký snímek, ortofotomapa, digitální model terénu aj.
  • vektorová data - jsou data reprezentovaná geometrickými tvary - bod, linie, plocha

Každý prvek (bod, linie, plocha atd.) má také popisná data - atributy. Jsou to vlastnosti daného prvku např. u vrstvy silnice mohou být atributy: číslo silnice, třída, povrch apod., u vrstvy parcely: parcelní číslo, vlastník, list vlastnický atd.

Více se můžete dozvědět např. na Wikipedii nebo na přednáškách Ing. Karla Jehličky ze ZČU Úvod do geografických informačních systémů

Ikona portletu Související články

Digitální technická mapa ČR na startu

Ve sbírce zákonů 47/2020 byl 26. 2. 2020 vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Digitální technická mapa bude tedy povinná pro celou Českou republiku. Správcem digitální technické mapy kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Nad krajskými DTM bude informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude zajišťovat Český úřad zeměměřický a katastrální. Na pořízení krajských DTM (kromě Prahy) byla 16. 4. 2020 vyhlášena výzva z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Začátek fungování DTM ČR je plánován 30. 6. 2023.

Editor údajů:

  • Základní prostorová situace: kraje (za správnost měření a podklad zodpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr, kraj zodpovídá za správné zapracování do DTM)
  • Sítě technické a dopravní infrastruktury: Vlastníci/Správci/Provozovatelé

Editaci části obsahu je možné svěřit jiné osobě na základě písemné dohody. Platí pro všechny druhy obsahu, včetně základní prostorové situace.

Ve Zlínském kraji je situace jiná než v ostatních krajích. Projekt JDTM ZK funguje již 16 let a máme zmapovanou velkou část intravilánů obcí. Do doby vzniku nové DTM se budeme snažit udržet provoz JDTM ZK ve stávajícím rozsahu. Cílem je, aby nová DTM zachovala a vylepšila služby JDTM ZK, na které jsou uživatelé našeho projektu zvyklí.

Informace o DTM ČR a DMVS jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra http://www.dmvs.gov.cz.

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.